Chung

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
MissFortune 7.22

Trang bị khởi đầu 3303,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái bổ trợ Miss Fortune SP hỗ trợ...

Ekko 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Ekko TOP đường trên TANK...

Hecarim 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Hecarim đi rừng mùa 8...

Zoe 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Zoe AP pháp sư MID...

Gnar 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Gnar TOP đường trên...

MonkeyKing 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Ngộ Không Wukong đi...

Garen 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Garen TOP đường trên...

Ezreal 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Ezreal đi rừng mùa 8...

Taliyah 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái bổ trợ Taliyah AP pháp sư MID...

Yasuo 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc tái tổ hợp Yasuo mùa 8 phiên bản tiền mua giải...

Rengar 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Rengar đi rừng mùa 8...

Rumble 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Rumble TOP đường trên...

Tristana 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Tristana AD xạ thủ...

Ezreal 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Ezreal AD xạ thủ mùa...

MasterYi 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Master Yi mùa 8 tiền...

Vayne 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng ngọc tái tổ hợp, ngọc bổ trợ mới của Vayne AD...

Ashe 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Ashe AD xạ thủ mùa 8...

Ornn 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Ornn TOP đường trên...

Kennen 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái bổ trợ Kennen TOP đường trên...

Janna 7.22

Trang bị khởi đầu 3303,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Janna SP hỗ trợ mùa 8...