Chung

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Poppy 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Ngọc tái tổ hợp Poppy TOP đường trên...

Yorick 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Ngọc tái tổ hợp Yorick TOP đường trên...

Sion 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Ngọc tái tổ hợp Sion TOP đường trên TANK...

Sion 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc tái tổ hợp và Ngọc bổ trợ Sion SP hỗ trợ mùa...

Shen 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shen TOP đường trên TANK...

Zac 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Zac đi rừng mùa 8...

Velkoz 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Velkoz AP pháp sư MID...

Zyra 7.22

Trang bị khởi đầu 3303,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc bổ trợ Zyra SP hỗ trợ mùa 8...

JarvanIV 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Jarvan đi rừng mùa 8...

Vladimir 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Vladimir AP pháp sư MID...

Karma 7.22

Trang bị khởi đầu 3303,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Karma SP hỗ trợ mùa 8...

Karma 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Karma AP pháp sư MID...

Zoe 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Zoe AP pháp sư MID...

Galio 7.22

Trang bị khởi đầu 1082,2301,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Galio TOP đường trên...

Chogath 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Chogath TOP đường...

Kassadin 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Kassadin AP pháp sư MID...

Orianna 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Orianna AP pháp sư MID...

Maokai 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Maokai TOP đường trên...

Blitzcrank 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Blitzcrank SP hỗ trợ...

Fizz 7.22

Trang bị khởi đầu 1082,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Fizz AP pháp sư MID...

Gragas 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Gragas TOP đường trên TANK...

Olaf 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Olaf TOP đường trên mùa 8...

RekSai 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Reksai đi rừng mùa 8...

Lissandra 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái bổ trợ Lissandra AP pháp sư MID...

Rammus 7.22

Trang bĩ khởi đầu 2031,1039,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Rammus đi rừng mùa 8...

Gragas 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Gragas đi rừng mùa 8...

Warwick 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,1006,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Warwick đi rừng mùa 8...

Xerath 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Xerath AP pháp sư MID...

Shaco 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Shaco TOP đường trên...

Shaco 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Shaco đi rừng mùa 8...

Sejuani 7.22

Trang bị khởi đầu 2031,3340,1041 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Sejuani đi rừng mùa 8...

Brand 7.22

Trang bị khởi đầu [orderitem]3303,2031,3340[/oroderitem] Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp...

Irelia 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Irelia TOP đường trên mùa...

LeeSin 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Lee Sin đi rừng mùa 8...

Cassiopeia 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Cassiopeia AP pháp sư...

Akali 7.22

Trang bị khởi đầu 1082,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Akali AP pháp sư MID...

Ekko 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Ekko TOP đường trên TANK...

Ahri 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Ahri AP pháp sư MID...

Anivia 7.22

Trang bi khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Anivia AP pháp sư MID...

JarvanIV 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Jarvan đi rừng mùa 8...

JarvanIV 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Jarvan TOP đường trên mùa...

Gnar 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Gnar TOP đường trên...

Malphite 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Malphite TOP đường trên...

Nocturne 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Nocturne đi rừng mùa 8...

Ekko 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Ekko đi rừng mùa 8...

Graves 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Graves đi rừng mùa 8...

MonkeyKing 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Ngộ Không Wukong đi...

Kindred 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Kindred đi rừng mùa 8...

Katarina 7.22

Trang bị khởi đầu 1082,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Katarina AP pháp sư MID...

Gangplank 7.22

Trang bị khởi đầu 1037,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Gangplank TOP đường...