Azir

Phiên bản hiện tại là 7.11.1
Azir

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Azir đường giữa của các...

Azir

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Azir MID của SKT Faker mùa 6...

Azir

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Azir của xPeke mùa 6. - Nâng...

Azir

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Easyhoon tại Chung...

Azir

Item bắt đầu 2004,2009,2041,3340 - Bài viết tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của TSM Bjergsen. - Nâng skill...

Huong dan len do Azir phiên bản 7.11.1 mua 7