Azir

Hướng dẫn lên đồ Azir MID của Faker mùa 6
Azir
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Azir MID của SKT Faker mùa 6...
Hướng dẫn lên đồ Azir MID của xPeke mùa 6
Azir
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Azir của xPeke mùa 6. - Nâng...
Hướng dẫn lên đồ Azir của SKT Easyhoon CKTG
Azir
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Easyhoon tại Chung...
Hướng dẫn lên đồ Azir đi Mid mùa 5
Azir
Item bắt đầu 2004,2009,2041,3340 - Bài viết tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của TSM Bjergsen. - Nâng skill...