Blitzcrank

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Blitzcrank

Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của người chơi sv Bắc Mỹ...

Blitzcrank

Item bắt đầu 3301,2009,2004,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người...