Brand

Hướng dẫn lên đồ Brand MID của Faker mùa 6
Brand
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Brand của Faker tại All-stars 2015...
Hướng dẫn lên đồ Brand mùa 5
Brand
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...