Braum

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Braum

Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của Madlife mùa 6. - Nâng...

Braum

Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Braum SP mùa 6 của Mata...

Braum

Item bắt đầu 3302,3340,2009,2004 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KOO GorillA. - Nâng...