Braum

Hướng dẫn lên đồ Braum SP của Madlife mùa 6
Braum
Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của Madlife mùa 6. - Nâng...
Hướng dẫn lên đồ Braum SP mùa 6 của Mata
Braum
Trang bị khởi đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Braum SP mùa 6 của Mata...
Hướng dẫn lên đồ Braum mùa 5
Braum
Item bắt đầu 3302,3340,2009,2004 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KOO GorillA. - Nâng...