Cassiopeia

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Cassiopeia 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Cassiopeia AP pháp sư...

Cassiopeia 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Cassiopeia AP đi đường...

Cassiopeia 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Cassiopeia MID đường...

Cassiopeia 7.22

Trang bị khởi đầu 1082,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Cassiopeia AP pháp sư TOP...

Cassiopeia 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Cassiopeia AP pháp sư MID...

Cassiopeia 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Cassiopeia của Faker tại...

Cassiopeia 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Cassiopeia AP sức mạnh phép thuật, vị trị MID đường giữa mùa 6, được tham khảo...

Cassiopeia 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Cassiopeia MID AP mùa 6...

Cassiopeia 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Cassiopeia mùa 6 của SKT Faker...

Cassiopeia 7.22

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Nâng skill theo thứ tự: E > Q > W > R theo đúng cấp độ. - Ngọc bổ trợ: Xuyên giáp +...

Huong dan len do Cassiopeia phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018