Cassiopeia

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Cassiopeia

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Cassiopeia AP đi đường...

Cassiopeia

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Cassiopeia MID đường...

Cassiopeia

Trang bị khởi đầu 1082,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Cassiopeia AP pháp sư TOP...

Cassiopeia

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Cassiopeia AP pháp sư MID...

Cassiopeia

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Cassiopeia của Faker tại...

Cassiopeia

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Cassiopeia AP sức mạnh phép thuật, vị trị MID đường giữa mùa 6, được tham khảo...

Cassiopeia

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Cassiopeia MID AP mùa 6...

Cassiopeia

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Cassiopeia mùa 6 của SKT Faker...

Cassiopeia

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Nâng skill theo thứ tự: E > Q > W > R theo đúng cấp độ. - Ngọc bổ trợ: Xuyên giáp +...

Huong dan len do Cassiopeia phiên bản 7.17.1 mua 7