Corki

Phiên bản hiện tại là 7.8.1
Corki

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki AD xạ thủ MID đi...

Corki

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki AD xạ thủ mùa 7...

Corki

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki của Rekkles mùa 6. -...

Corki

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki AD của PraY mùa 6 tại...

Corki

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki MID mùa 6 của TSM Bjergsen...

Corki

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki của SKT Faker tại LCK 2016...

Corki

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Nâng skill max theo thứ tự: Q > E > W > R theo đúng cấp độ. - Ngọc bổ trở: đặc biết...

Huong dan len do Corki phiên bản 7.8.1 mua 7