Corki

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Corki 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki AD AP MID xạ thủ,...

Corki 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki AD xạ thủ MID đi...

Corki 7.22

Trang bị khởi đầu 1055,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki AD xạ thủ mùa 7...

Corki 7.22

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki của Rekkles mùa 6. -...

Corki 7.22

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki AD của PraY mùa 6 tại...

Corki 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki MID mùa 6 của TSM Bjergsen...

Corki 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki của SKT Faker tại LCK 2016...

Corki 7.22

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Nâng skill max theo thứ tự: Q > E > W > R theo đúng cấp độ. - Ngọc bổ trở: đặc biết...

Huong dan len do Corki phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018