Corki

Hướng dẫn lên đồ Corki AD của Rekkles mùa 6
Corki
Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki của Rekkles mùa 6. -...
Hướng dẫn lên đồ Corki AD mùa 6 của PraY
Corki
Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki AD của PraY mùa 6 tại...
Hướng dẫn lên đồ Corki MID mùa 6 (TSM Bjergsen)
Corki
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki MID mùa 6 của TSM Bjergsen...
Hướng dẫn lên đồ Corki MID của Faker mùa 6
Corki
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki của SKT Faker tại LCK 2016...
Hướng dẫn lên đồ Corki mùa 5
Corki
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Nâng skill max theo thứ tự: Q > E > W > R theo đúng cấp độ. - Ngọc bổ trở: đặc biết...