Corki

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Corki

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki của Rekkles mùa 6. -...

Corki

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki AD của PraY mùa 6 tại...

Corki

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki MID mùa 6 của TSM Bjergsen...

Corki

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Corki của SKT Faker tại LCK 2016...

Corki

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Nâng skill max theo thứ tự: Q > E > W > R theo đúng cấp độ. - Ngọc bổ trở: đặc biết...