Draven

Hướng dẫn lên đồ Draven AD mùa 6
Draven
Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Draven của người chơi mùa...
Hướng dẫn lên đồ Draven của Sneaky
Draven
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của C9 Sneaky. - Nâng skill...
Hướng dẫn lên đồ Draven mùa 5
Draven
Item bắt đầu 1055,3340,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 người chơi rank cao...