Draven

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Draven

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Draven của người chơi mùa...

Draven

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của C9 Sneaky. - Nâng skill...

Draven

Item bắt đầu 1055,3340,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 người chơi rank cao...