DrMundo

Phiên bản hiện tại là 7.2.1
DrMundo

Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Mundo của Marin mùa 6. - Nâng...

DrMundo

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Mundo của Score tại All-stars...

DrMundo

Item bắt đầu 1039,3340,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Marin trong trận thua...

DrMundo

Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Nâng skill theo thứ tự: Q > W > E > R theo đúng cấp độ. - Bảng bổ trợ: 9 - 21 - 0 của...