Ekko

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Ekko

Trang bị khởi đầu 1082,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko AP sức mạnh phép...

Ekko

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết đươc tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko MID đường giữa AP...

Ekko

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko TOP Tank mùa 6 của SKT Duke...

Ekko

Item bắt đầu 2033,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko Tank TOP mùa 6 của ROX...

Ekko

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko MID mùa 6 của 1 số...

Ekko

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko AP mùa 6 đường giữa...

Ekko

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko TOP TANK Tam Hợp Kiếm...

Ekko

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko TOP TANK mùa 6 của SKT...

Ekko

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko AP TOP mùa 6 của...

Ekko

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko MID AP mùa 6 của SKT Faker...

Ekko

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Huni tại Chung Kết...

Ekko

Item bắt đầu  1056,2009,3340 - Bài này được tham khảo từ Ngọc bổ trợ + Bảng bổ trợ của Faker - Còn item thì...

Ekko

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi trên...

Huong dan len do Ekko phiên bản 7.17.1 mua 7