Ekko

Hướng dẫn lên đồ Ekko TOP Tank mùa 6 (SKT Duke)
Ekko
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko TOP Tank mùa 6 của SKT Duke...
Hướng dẫn lên đồ Ekko TOP Tank mùa 6 (ROX Smeb)
Ekko
Item bắt đầu 2033,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko Tank TOP mùa 6 của ROX...
Hướng dẫn lên đồ Ekko MID mùa 6
Ekko
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko MID mùa 6 của 1 số...
Hướng dẫn lên đồ Ekko MID mùa 6 của Optimus
Ekko
Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko AP mùa 6 đường giữa...
Hướng dẫn lên đồ Ekko Tam Hợp Kiếm mùa 6...
Ekko
Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko TOP TANK Tam Hợp Kiếm...
Hướng dẫn lên đồ Ekko TOP TANK mùa 6 (SKT...
Ekko
Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko TOP TANK mùa 6 của SKT...
Hướng dẫn lên đồ Ekko AP TOP mùa 6 (Huni)
Ekko
Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko AP TOP mùa 6 của...
Hướng dẫn lên đồ Ekko MID AP mùa 6 (SKT Faker)
Ekko
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ekko MID AP mùa 6 của SKT Faker...
Hướng dẫn lên đồ Ekko TOP cua Huni CKTG
Ekko
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Huni tại Chung Kết...
Hướng dẫn lên đồ Ekko đi Rừng mùa 5
Ekko
Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi trên...
Hướng dẫn Ekko đi Mid
Ekko
Item bắt đầu  1056,2009,3340 - Bài này được tham khảo từ Ngọc bổ trợ + Bảng bổ trợ của Faker - Còn item thì...