FiddleSticks

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
FiddleSticks

Trang bị khởi đầu 1039,3340,2031 FiddleSticks đi rừng mùa 6, bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ...