Fiddlesticks

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Fiddlesticks

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fiddlesticks AP sức mạnh...

Fiddlesticks

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fiddlesticks MID AP sức...

Fiddlesticks

Trang bị khởi đầu 1039,3340,2031 FiddleSticks đi rừng mùa 6, bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ...

Huong dan len do Fiddlesticks phiên bản 7.17.1 mua 7