Fizz

Hướng dẫn lên đồ Fizz đi MID mùa 6 của Faker
Fizz
Item bắt đầu 2032,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker mùa 6. - Nâng...
Hướng dẫn lên đồ Fizz TOP TANK mùa 6 (KT...
Fizz
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fizz TOP TANK mùa 6 của KT Ssumday...
Hướng dẫn lên đồ Fizz AP mùa 6 (SKT Faker)
Fizz
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Fizz AP của Faker mùa 6 tại LCK...
Hướng dẫn lên đồ Fizz ahq Westdoor CKTG
Fizz
Item bắt đầu 2041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của ahq Westdoor tại Chung...
Hướng dẫn lên đồ Fizz TOP mùa 5 (NEW)
Fizz
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KT Ssumday. - Nâng skill...
Hướng dẫn lên đồ Fizz đi Mid mùa 5
Fizz
Item bắt đầu 2041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của ahq Westdoor. - Nâng skill...
Hướng dẫn lên đồ Fizz đi TOP mùa 5
Fizz
Item bắt đầu 2003,2004,2041,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của OG Soaz. - Nâng skill...