Galio

Phiên bản hiện tại là 7.2.1
Galio

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Galio AP sức mạnh phép...

Galio

Item bắt đầu - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Galio TOP của Faker mùa 6. - Nâng skill...

Galio

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT T1 Faker. - Lên đồ...