Galio

Hướng dẫn lên đồ Galio TOP của Faker mùa 6
Galio
Item bắt đầu - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Galio TOP của Faker mùa 6. - Nâng skill...
Hướng dẫn lên đồ Galio của Faker
Galio
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT T1 Faker. - Lên đồ...