Galio

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Galio

Item bắt đầu - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Galio TOP của Faker mùa 6. - Nâng skill...

Galio

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT T1 Faker. - Lên đồ...