Gangplank

Hướng dẫn lên đồ Gangplank TOP mùa 6 của Smeb
Gangplank
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gangplank TOP mùa 6 của Smeb tại...
Hướng dẫn lên đồ Gangplank MID của Athena...
Gangplank
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của ESC Ever Athena mùa 6. - Nâng...
Hướng dẫn lên đồ Gangplank TOP mùa 6 (SKT Duke)
Gangplank
Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gangplank TOP mùa 6 của SKT...
Hướng dẫn lên đồ Gangplank TOP mùa 6 (SKT Duke)
Gangplank
Trang bị khởi đầu 2033,3340 Đây là bài viết đươc tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gangplank TOP mùa 6...
Hướng dẫn lên đồ Gangplank TOP mùa 6 của...
Gangplank
Item bắt đầu 2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gangplank TOP mùa 6 của Flame tại...
Hướng dẫn lên đồ Gangplank MID mùa 6 của...
Gangplank
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gangplank MID của SKT Faker mùa 6...
Hướng dẫn lền đồ Gangplank TOP mùa 5
Gangplank
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Huni. - Nâng skill...
Hướng dẫn lên đồ Gangplank mùa 5
Gangplank
Item bắt đầu 2041,2003,2004 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...