Garen

Hướng dẫn lên đồ Garen TOP mùa 6
Garen
Item bắt đầu 1029,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Garen của người chơi rank...
Hướng dẫn lên đồ Garen TOP mùa 5
Garen
Item bắt đầu 1029,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...