Gnar

Hướng dẫn lên đồ Gnar TOP TANK mùa 6 (SKT Duke)
Gnar
Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 SKT Duke sử dụng Gnar để đối đầu với Trundle trong tay Expression trong trận đối...
Hướng dẫn lên đồ Gnar TOP của Duke mùa 6
Gnar
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gnar TOP của Duke mùa 6 tại...
Hướng dẫn lên đồ Gnar của Marin All-stars 2015
Gnar
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gnar của Marin tại All-stars...
Hướng dẫn lên đồ Gnar TOP của Marin mùa 6
Gnar
Item bắt đầu 1083,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của Marin mùa 6. - Nâng skill...
Hướng dẫn lên đồ Gnar của SKT Marin CKTG
Gnar
Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Marin tại Chung Kết...
Hướng dẫn lên đồ Gnar của FNC Huni CKTG
Gnar
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Huni tại Chung Kết...
Hướng dẫn lên đồ Gnar của KOO Smeb
Gnar
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KOO Smeb tại Chung Kết...
Hướng dẫn lên đồ Gnar đi Top mùa 5
Gnar
Item bắt đầu 1075,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của CLG ZionSpartan. - Ngọc...