Gragas

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Gragas

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gragas TOP đường trên...

Gragas

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gragas TOP TANK đường...

Gragas

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gragas đi rừng jungle jgl...

Gragas

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gragas đi rừng TANK...

Gragas

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gragas sức mạnh phép...

Gragas

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gragas TOP Tank của SKT Duke người...

Gragas

Trang bị khởi đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gragas đi rừng của...

Gragas

Item bắt đầu 1039,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gragas đi rừng của TL Dardoch...

Gragas

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ + Bảng bổ trợ của NJE Watch. - Nâng skill: Max...

Gragas

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của OG Amazing tại Chung Kết...

Huong dan len do Gragas phiên bản 7.17.1 mua 7