Gragas

Hướng dẫn lên đồ Gragas TOP Tank mùa 6 (SKT...
Gragas
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gragas TOP Tank của SKT Duke người...
Hướng dẫn lên đồ Gragas đi rừng mùa 6 của...
Gragas
Trang bị khởi đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gragas đi rừng của...
Hướng dẫn lên đồ Gragas Rừng mùa 6 (TL...
Gragas
Item bắt đầu 1039,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gragas đi rừng của TL Dardoch...
Hướng Dẫn lên đồ Gragas đi rừng mùa 5
Gragas
Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ + Bảng bổ trợ của NJE Watch. - Nâng skill: Max...
Hướng dẫn lên đồ Gragas rừng của Amazing...
Gragas
Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của OG Amazing tại Chung Kết...