Gragas

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Gragas 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Gragas TOP đường trên TANK...

Gragas 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Gragas đi rừng mùa 8...

Gragas 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gragas TOP đường trên...

Gragas 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gragas đi rừng jungle jgl...

Gragas 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gragas TOP TANK đường...

Gragas 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gragas đi rừng TANK...

Gragas 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gragas sức mạnh phép...

Gragas 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gragas TOP Tank của SKT Duke người...

Gragas 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gragas đi rừng của...

Gragas 7.22

Item bắt đầu 1039,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Gragas đi rừng của TL Dardoch...

Gragas 7.22

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ + Bảng bổ trợ của NJE Watch. - Nâng skill: Max...

Gragas 7.22

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của OG Amazing tại Chung Kết...

Huong dan len do Gragas phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018