Illaoi

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Illaoi

Trang bị khởi đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Illaoi TOP TANK mùa 6 của SKT...