Irelia

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Irelia

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Irelia MID đường giữa mùa 7...

Irelia

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Irelia TOP tốc độ đánh mùa...

Irelia

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Irelia TOP mùa 6 của GBM tại...

Irelia

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Do chỉnh sửa Tam Hợp Kiếm trong phiên bản 6.11, đã mang Irelia trở lại đầu trường...

Irelia

Item bắt đầu 2041,2003,2004,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker trong trận...

Huong dan len do Irelia phiên bản 7.17.1 mua 7