Irelia

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Irelia 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Irelia TOP đường trên mùa...

Irelia 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Irelia TOP đường trên mùa 7...

Irelia 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Irelia MID đường giữa mùa 7...

Irelia 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Irelia TOP tốc độ đánh mùa...

Irelia 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Irelia TOP mùa 6 của GBM tại...

Irelia 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Do chỉnh sửa Tam Hợp Kiếm trong phiên bản 6.11, đã mang Irelia trở lại đầu trường...

Irelia 7.22

Item bắt đầu 2041,2003,2004,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker trong trận...

Huong dan len do Irelia phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018