Irelia

Hướng dẫn lên đồ Irelia TOP mùa 6 (SKT Duke)
Irelia
Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Irelia TOP tốc độ đánh mùa...
Hướng dẫn lên đồ Irelia TOP mùa 6 của Archie
Irelia
Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Irelia TOP mùa 6 của GBM tại...
Hướng dẫn lên đồ Irelia TOP mùa 6 (Kikis)
Irelia
Trang bị khởi đầu 2033,3340 Do chỉnh sửa Tam Hợp Kiếm trong phiên bản 6.11, đã mang Irelia trở lại đầu trường...
Hướng dẫn Irelia đi Mid của Faker
Irelia
Item bắt đầu 2041,2003,2004,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker trong trận...