Janna

Hướng dẫn lên đồ Janna SP của Madlife mùa 6
Janna
Item bắt đầu 3303,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của CJ Entus Madlife mùa 6. -...
Hướng dẫn lên đồ Janna SP mùa 6 (GBM Archie)
Janna
Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Janna hỗ trợ support mùa...
Hướng dẫn lên đồ Janna mùa 5
Janna
Item bắt đầu 3301,2009,3340,2004 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Wolf. - Nâng...