JarvanIV

Hướng dẫn lên đồ Jarvan TOP mùa 6 (APX Ray)
JarvanIV
Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jarvan (JV) TOP DAME mùa 6...
Hướng dẫn lên đồ Jarvan MID mùa 6 (ROX Kuro)
JarvanIV
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jarvan MID mùa 6 của ROX Kuro...
Hướng dẫn lên đồ JarvanIV Rừng mùa 6
JarvanIV
Item bắt đầu 1041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jarvan IV đi rừng mùa 6 của...
Hướng dẫn lên đồ Jarvan IV của Bengi CKTG
JarvanIV
Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Bengi tại Chung Kết...
Hướng dẫn lên đồ Jarvan đi TOP MID mùa 5
JarvanIV
Item bắt đầu 2041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...
Hướng dẫn lên đồ Jarvan đi rừng mùa 5
JarvanIV
Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 người chơi thách...