Jax

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Jax

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jax TOP đường trên mùa 7...

Jax

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jax TOP đường trên TANK...

Jax

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jax TOP đường trên mùa 7...

Jax

Trang bị khởi đầu 1041,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jax đi rừng mùa 7 của 1...

Jax

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jax TOP đi đường trên mùa 7...

Jax

Item bắt đầu 2033,3340,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT T1 Duke mùa 6 phiên...

Jax

Item bắt đầu 1041,3340,2031 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của người chơi Bắc Mỹ...

Jax

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jax TOP của Huni mùa 6 tại...

Jax

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

Huong dan len do Jax phiên bản 7.17.1 mua 7