Jax

Hướng dẫn lên đồ Jax TOP của Duke mùa 6
Jax
Item bắt đầu 2033,3340,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT T1 Duke mùa 6 phiên...
Hướng dẫn lên đồ Jax Rừng mùa 6
Jax
Item bắt đầu 1041,3340,2031 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của người chơi Bắc Mỹ...
Hướng dẫn lên đồ Jax TOP của Huni mùa 6
Jax
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jax TOP của Huni mùa 6 tại...
Hướng dẫn lên đồ Jax đi TOP mùa 5
Jax
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...