Jax

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Jax

Item bắt đầu 2033,3340,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT T1 Duke mùa 6 phiên...

Jax

Item bắt đầu 1041,3340,2031 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của người chơi Bắc Mỹ...

Jax

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jax TOP của Huni mùa 6 tại...

Jax

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...