Jayce

Hướng dẫn lên đồ Jayce TOP CKTG mùa 6 của...
Jayce
Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce TOP tại Chung Kết...
Hướng dẫn lên đồ Jayce MID mùa 6
Jayce
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce MID của 1 số người...
Hướng dẫn Jayce MID mùa 6 của Optimus
Jayce
Trang bị khởi đầu 1036,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce đi MID mùa 6 của...
Hướng dẫn lên đồ Jayce AD mùa 6 (LZ CoCo)
Jayce
Item bắt đầu 1036,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce AD mùa 6 của LZ CoCo...
Hướng dẫn lên đồ Jayce đi Mid mùa 5
Jayce
Item bắt đầu 2009,2041,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của OG xPeke với đối thú...