Jayce

Phiên bản hiện tại là 7.2.1
Jayce

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce TOP mùa 7 của KT...

Jayce

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce TOP tại Chung Kết...

Jayce

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce MID của 1 số người...

Jayce

Trang bị khởi đầu 1036,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce đi MID mùa 6 của...

Jayce

Item bắt đầu 1036,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jayce AD mùa 6 của LZ CoCo...

Jayce

Item bắt đầu 2009,2041,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của OG xPeke với đối thú...