Jhin

Hướng dẫn lên đồ Jhin AD mùa 6 của PraY
Jhin
Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jhin AD của PraY mùa 6 tại...
Hướng dẫn lên đồ Jhin AD BOT mùa 6 (C9 Sneaky)
Jhin
Trang bị bắt đầu 1055,2009,3340 Jhin AD vị trí xạ thủ BOT đường dưới phiên bản 6.14, được tham khảo Bảng bổ...
Hướng dẫn lên đồ Jhin AD của Kramer mùa 6
Jhin
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jhin AD của Kramer mùa 6 tại...
Hướng dẫn lên đồ Jhin AD mùa 6 của Rekkles
Jhin
Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Jhin AD của FNC Rekkles mùa 6...
Hướng dẫn lên đồ Jhin AD mùa 6 của Sneaky
Jhin
Item bắt đầu 1055,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ C9 Sneaky mùa 6 tại LCS NA 2016...