Kalista

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Kalista

Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của người chơi rank Thách...

Kalista

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista BOT của Uzi mùa 6 tại...

Kalista

Item bắt đầu 1055,2009,3349 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista mùa 6 của TSM...

Kalista

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista của PraY tại All-stars...

Kalista

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của FNC Rekkles. - Nâng...