Kalista

Hướng dẫn lên đồ Kalista BOT mùa 6
Kalista
Item bắt đầu 1055,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của người chơi rank Thách...
Hướng dẫn lên đồ Kalista BOT của Uzi mùa 6
Kalista
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista BOT của Uzi mùa 6 tại...
Hướng dẫn lên đồ Kalista AD mùa 6 (TSM...
Kalista
Item bắt đầu 1055,2009,3349 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista mùa 6 của TSM...
Hướng dẫn lên đồ Kalista của PraY All-stars...
Kalista
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kalista của PraY tại All-stars...
Hướng dẫn lên đồ Kalista mùa 5
Kalista
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của FNC Rekkles. - Nâng...