Karma

Hướng dẫn lên đồ Karma SP mùa 6 (SKT Wolf)
Karma
Trang bị khởi đầu 3303,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karma SP mùa 6 của SKT...
Hướng dẫn lên đồ Karma TANK AP TOP mùa 6
Karma
Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karma AP TOP TANK mùa 6...
Hướng dẫn lên đồ Karma AP MID mùa 6 (SKT Faker)
Karma
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karma AP MID của SKT Faker mùa...
Hướng dẫn lên đồ Karma TOP của Koro1 mùa 6
Karma
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karma TOP của Koro1 mùa 6 All-stars...
Hướng dẫn lên đồ Karma mùa 5
Karma
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của Faker. - Nâng skill theo...