Karthus

Hướng dẫn lên đồ Karthus MID mùa 6
Karthus
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karthus MID mùa 6 của 1 số...
Hướng dẫn lên đồ Karthus mùa 5
Karthus
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...