Karthus

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Karthus

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Karthus MID mùa 6 của 1 số...

Karthus

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...