Kassadin

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Kassadin 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Kassadin AP pháp sư MID...

Kassadin 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kassadin MID đường giữa...

Kassadin 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kassadin MID đường giữa AP...

Kassadin 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kassadin AP sức mạnh phép...

Kassadin 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kassadin MID của SKT Scout mùa...

Kassadin 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kassadin AP đi mid mùa 6 của...

Kassadin 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker tại Chung Kết...

Kassadin 7.22

Item bắt đầu 2041,2003,3340,2004 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của EDG PawN tại Chung...

Kassadin 7.22

Item bắt đầu 2041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KOO Kuro tại Chung Kết...

Kassadin 7.22

Item bắt đầu (Nếu đổi thủ là AP)  2041,2003 Item bắt đầu (Nếu đối thủ là AD) 1029,2003 - Nâng Max...

Kassadin 7.22

Item bắt đầu 2041,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của Koo Kuro (LCK). - Max...

Huong dan len do Kassadin phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018