Kassadin

Hướng dẫn lên đồ Kassadin MID của Scout mùa 6
Kassadin
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kassadin MID của SKT Scout mùa...
Hướng dẫn lên đồ Kassadin AP MID mùa 6 của...
Kassadin
Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kassadin AP đi mid mùa 6 của...
Hướng dẫn lên đồ Kassadin của SKT Faker CKTG
Kassadin
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker tại Chung Kết...
Hướng dẫn lên đồ Kassadin của EDG PawN CKTG
Kassadin
Item bắt đầu 2041,2003,3340,2004 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của EDG PawN tại Chung...
Hướng dẫn lên đồ Kassadin của KOO Kuro CKTG
Kassadin
Item bắt đầu 2041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KOO Kuro tại Chung Kết...
Hướng dẫn Kassadin đi Mid mùa 5
Kassadin
Item bắt đầu (Nếu đổi thủ là AP)  2041,2003 Item bắt đầu (Nếu đối thủ là AD) 1029,2003 - Nâng Max...
Hướng dẫn Kassadin đi Mid
Kassadin
Item bắt đầu 2041,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của Koo Kuro (LCK). - Max...