Katarina

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Katarina 7.22

Trang bị khởi đầu 1082,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Katarina AP pháp sư MID...

Katarina 7.22

Trang bị khởi đầu 1054,2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Katarina sức mạnh phép...

Katarina 7.22

Hướng dẫn chơi Katarina mid mùa 7 

Katarina 7.22

Trang bị khởi đầu 1082,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Katarina AP sức mạnh...

Katarina 7.22

Trang bị khởi đầu 1082,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Katarina AP MID đường...

Katarina 7.22

Item bắt đầu 1001,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

Huong dan len do Katarina phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018