Katarina

Hướng dẫn lên đồ Katarina AP MID mùa 6
Katarina
Trang bị khởi đầu 1082,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Katarina AP MID đường...
Hướng dẫn lên đồ Katarina mùa 5
Katarina
Item bắt đầu 1001,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...