Kennen

Hướng dẫn lên đồ Kennen AP TOP của ROX Smeb...
Kennen
Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kennen của ROX Smeb tại...
Hướng dẫn lên đồ Kennen AP TOP CKTG mùa 6...
Kennen
Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kennen AP TOP tại Chung...
Hướng dẫn lên đồ Kennen AP mùa 6
Kennen
Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kennen sức mạnh phép...
Hướng dẫn lên đồ Kennen TOP của Smeb mùa 6
Kennen
Item bắt đầu 1055,3340,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kennen TOP của Smeb mùa 6 tại...
Hướng dẫn lên đồ Kennen AD của Rekkles CKTG
Kennen
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Rekkles tại Chung...
Hướng dẫn lên đồ Kenne TOP mùa 5
Kennen
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Marin. - Nâng skill...