Kennen

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Kennen

Trang bị khởi đầu 1083,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kennen AD sát thương vật...

Kennen

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kennen AD xạ thủ BOT...

Kennen

Trang bị khởi đầu 3303,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kennen SP hỗ trợ mùa 7...

Kennen

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kennen AD mùa 7 của...

Kennen

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kennen TOP đường trên AP...

Kennen

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kennen của ROX Smeb tại...

Kennen

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kennen AP TOP tại Chung...

Kennen

Trang bị khởi đầu 1055,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kennen sức mạnh phép...

Kennen

Item bắt đầu 1055,3340,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Kennen TOP của Smeb mùa 6 tại...

Kennen

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Rekkles tại Chung...

Kennen

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Marin. - Nâng skill...

Huong dan len do Kennen phiên bản 7.17.1 mua 7