Khazix

Hướng dẫn Khazix đi rừng mùa 5
Khazix
Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Chúng ta nâng kỹ năng [skill]KhazixQ[/skill] của Khazix trước, để thấy được hiệu quả...
Hướng dẫn lên đồ Khazix đi rừng mùa 6
Khazix
Trang bị khởi đầu 1041,2003,3340 Kha'Zix đi rừng mùa 6, được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Khazix đi...