Leblanc

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Leblanc 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leblanc MID đường giữa AP...

Leblanc 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leblanc AP MID pháp sư, sức...

Leblanc 7.22

Trang bị khởi đầu 1082,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leblanc MID đường giữa...

Leblanc 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leblanc AP pháp sư sức...

Leblanc 7.22

Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leblanc Mid mùa 7 của C9 Hai, máy chủ NA Trang bị khởi...

Leblanc 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leblanc mùa 6 của FW...

Leblanc 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leblanc MID của Faker mùa...

Leblanc 7.22

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leblanc MID mùa 6 của Kuro...

Leblanc 7.22

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Febiven tại Chung...

Leblanc 7.22

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FW Maple tại Chung Kết...

Leblanc 7.22

Item bắt đầu 1056,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker. - Nâng skill...

Huong dan len do Leblanc phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018