Leblanc

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Leblanc

Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leblanc Mid mùa 7 của C9 Hai, máy chủ NA Trang bị khởi...

Leblanc

Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leblanc mùa 6 của FW...

Leblanc

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leblanc MID của Faker mùa...

Leblanc

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leblanc MID mùa 6 của Kuro...

Leblanc

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Febiven tại Chung...

Leblanc

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FW Maple tại Chung Kết...

Leblanc

Item bắt đầu 1056,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker. - Nâng skill...