Leona

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Leona

Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Leona SP của 1 số người...

Leona

Item bắt đầu 2009,3302,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Wolf. - Nâng skill...