Lissandra

Hướng dẫn lên đồ Lissandra AP mùa 6
Lissandra
Trang bị khởi đầu 1056,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lissandra AP sức mạnh...
Hướng dẫn lên đồ Lissandra MID mùa 6 của...
Lissandra
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lissandra MID của mùa 6. -...
Hướng dẫn lên đồ Lissandra TOP của Marin mùa...
Lissandra
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Marin mùa 6. - Nâng...
Hướng dẫn lên đồ Lissandra mùa 5
Lissandra
Item bắt đầu 2009,3340,1056 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Marin. - Nâng skill...