Lux

Phiên bản hiện tại là 7.23.1
Lux 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ / Ngọc tái tổ hợp Lux AP pháp sư MID...

Lux 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lux AP sức mạnh phép...

Lux 7.22

Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lux SP hỗ trợ mùa 7...

Lux 7.22

Trang bị khởi đầu 3301,3340,2031 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lux SP hỗ trợ mùa 7...

Lux 7.22

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lux AP pháp sư MID...

Lux 7.22

Item bắt đầu 2033,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lux của Froggen mùa 6 tại...

Lux 7.22

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lux MID của KT Fly mùa 6 tại...

Lux 7.22

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker. - Nâng skill...

Huong dan len do Lux phiên bản 7.23.1 mua 8 tien mua giai 2018