Lux

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Lux

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lux AP sức mạnh phép...

Lux

Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lux SP hỗ trợ mùa 7...

Lux

Trang bị khởi đầu 3301,3340,2031 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lux SP hỗ trợ mùa 7...

Lux

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lux AP pháp sư MID...

Lux

Item bắt đầu 2033,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lux của Froggen mùa 6 tại...

Lux

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lux MID của KT Fly mùa 6 tại...

Lux

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker. - Nâng skill...

Huong dan len do Lux phiên bản 7.17.1 mua 7