Lux

Hướng dẫn lên đồ Lux MID mùa 6 của KT Fly
Lux
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lux MID của KT Fly mùa 6 tại...
Hướng dẫn lên đồ Lux MID của Froggen mùa 6
Lux
Item bắt đầu 2033,3340,2009 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Lux của Froggen mùa 6 tại...
Hướng dẫn lên đồ Lux mùa 5
Lux
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker. - Nâng skill...