Malphite

Hướng dẫn lên đồ Malphite TOP của Marin mùa 6
Malphite
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Marin mùa 6. - Nâng skill...
Hướng dẫn lên đồ Malphite của Ssumday CKTG
Malphite
Item bắt đầu 2041,2003,2004,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KT Ssumday tại Chung...
Hướng dẫn lên đồ Malphite TOP mùa 5
Malphite
Item bắt đầu 2041,2003,2004,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Marin. - Nâng...
Hướng dẫn lên đồ Malphite TOP mùa 5
Malphite
Item bắt đầu 2041,2003,2004,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người...