Malzahar

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Malzahar

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Malzahar MID AP mùa 6 của...

Malzahar

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Malzahar đi rừng mùa 6...

Malzahar

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ Malzahar AP mùa 6 của KT Fly...

Malzahar

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Malzahar của Faker mùa 6. - Nâng...

Malzahar

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker. - Nâng skill...