Malzahar

Phiên bản hiện tại là 7.17.1
Malzahar

Trang bị khởi đầu 3303,2009,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Malzahar SP support hỗ...

Malzahar

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Malzahar AP pháp sư mùa 7...

Malzahar

Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Malzahar MID AP mùa 6 của...

Malzahar

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Malzahar của Faker mùa 6. - Nâng...

Malzahar

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Malzahar đi rừng mùa 6...

Malzahar

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ Malzahar AP mùa 6 của KT Fly...

Malzahar

Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker. - Nâng skill...

Huong dan len do Malzahar phiên bản 7.17.1 mua 7