Malzahar

Hướng dẫn lên đồ Malzahar AP MID mùa 6 (SKT...
Malzahar
Trang bị khởi đầu 1056,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Malzahar MID AP mùa 6 của...
Hướng dẫn lên đồ Malzahar đi rừng mùa 6...
Malzahar
Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Malzahar đi rừng mùa 6...
Hướng dẫn lên đồ Malzahar AP mùa 6 (KT Fly)
Malzahar
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ Malzahar AP mùa 6 của KT Fly...
Hướng dẫn lên đồ Malzahar MID mùa 6 của Faker
Malzahar
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Malzahar của Faker mùa 6. - Nâng...
Hướng dẫn lên đồ Malzahar MID mùa 5
Malzahar
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker. - Nâng skill...