Mordekaiser

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Mordekaiser

Item bắt đầu 3302,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của TSM WildTurtle tại Chung...

Mordekaiser

Item bắt đầu 1001,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của rank Cao thủ bên sv Hàn...