Nasus

Phiên bản hiện tại là 7.1.1
Nasus

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Nasus TOP mùa 6 của 1 số...

Nasus

Item bắt đầu 2041,2003,2004,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người...