Nautilus

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Nautilus

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Nautilus TOP mùa 6 của ROX Smeb...

Nautilus

Item bắt đầu 3302,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Nautilus SP mùa 6 của FW...

Nautilus

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết đươc tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của fredy122. - Nâng skill...

Nautilus

Item bắt đầu 1039,2003 - Nâng max [skill]NautilusPiercingGaze[/skill] giúp tăng giáp theo % máu. Nếu các bạn muốn đi rừng...