Nautilus

Hướng dẫn lên đồ Nautilus TOP mùa 6 của Smeb
Nautilus
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Nautilus TOP mùa 6 của ROX Smeb...
Hướng dẫn lên đồ Nautilus SP mùa 6
Nautilus
Item bắt đầu 3302,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Nautilus SP mùa 6 của FW...
Hướng dẫn lên đồ Nautilus đi TOP mùa 5
Nautilus
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết đươc tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của fredy122. - Nâng skill...
Hướng dẫn Nautilus đi rừng
Nautilus
Item bắt đầu 1039,2003 - Nâng max [skill]NautilusPiercingGaze[/skill] giúp tăng giáp theo % máu. Nếu các bạn muốn đi rừng...