Olaf

Hướng dẫn lên đồ Olaf TANK đi rừng mùa 6...
Olaf
Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Olaf TANK đi rừng mùa 6...
Hướng dẫn lên đồ Olaf rừng của Blank CKTG...
Olaf
Trang bị khởi đầu 1039,2031 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Olaf đi rừng mùa 6 của SKT...
Hướng dẫn lên đồ Olaf TOP mùa 6
Olaf
Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Olaf TOP của 1 số người chơi...
Hướng dẫn lên đồ Olaf đi MID của SKT Faker
Olaf
Item bắt đầu 2041,2003,2004,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker tại Chung...
Hướng dẫn lên đồ Olaf của Reignover CKTG
Olaf
Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Reignover đi Rừng...
Hướng dẫn lên đồ Olaf TOP mùa 5
Olaf
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...
Hướng dẫn lên đồ Olaf đi rừng mùa 5
Olaf
Item bắt đầu 1039,3340,2003 - Bài viết tham khảo Bảng bổ trợ + Ngọc bổ trợ của FNC Reignover. - Lên item theo thứ...