Orianna

Hướng dẫn lên đồ Orianna MID mùa 6 của...
Orianna
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Orianna MID của AlexIch mùa 6...
Hướng dẫn lên đồ Orianna MID mùa 6
Orianna
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Orianna của 1 số người...
Hướng dẫn lên đồ Orianna của OG xPeke
Orianna
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của OG xPeke tại Chung Kết...
Hướng dẫn lên đồ Orianna của SKT Easyhoon CKTG
Orianna
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Easyhoon tại Chung...
Hướng dẫn Orianna đi Mid mùa 5
Orianna
Item bắt đầu 1056,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của GV Keane. - Ngọc bổ...