Quinn

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Quinn

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Quinn TOP của Smeb mùa 6 tại...

Quinn

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Quinn MID của SKT Faker mùa 6 tại...

Quinn

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Quinn của PraY tại All-stars...

Quinn

Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Quinn AD của Faker mùa 6. -...