Rammus

Phiên bản hiện tại là 7.20.3
Rammus 7.22

Trang bị khởi đầu 2033,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rammus TOP đường trên TANK...

Rammus 7.22

Trang bị khởi đầu 3302,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rammus SP hỗ trợ mùa 7...

Rammus 7.22

Trang bị khởi đầu 1041,3340,2003 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rammus đi rừng TANK...

Rammus 7.22

Trang bị khởi đầu 1039,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rammus đi rừng mùa 7...

Rammus 7.22

Trang bị khởi đầu 2033 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rammus đi TOP đường trên mùa 7...

Rammus 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rammus TOP TANK mùa 6 của SKT Duke...

Rammus 7.22

Item bắt đầu 1039,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rammus Rừng mùa 6 của 1 số...

Rammus 7.22

Item bắt đầu 2033,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rammus TOP mùa 6 của KT Ssumday...

Rammus 7.22

Item bắt đầu 1039,3340,2003 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của game thủ bên Hàn bậc...

Huong dan len do Rammus phiên bản 7.20.3 mua 7