RekSai

Hướng dẫn lên đồ Rek'Sai mùa 6 của SS SofM
RekSai
Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Rek'sai đi rừng mùa 6...
Hướng dẫn lên đồ Rek'Sai TANK mùa 6 (SKT Blank)
RekSai
Trang bị khởi đầu 1041,2031,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ RekSai đi rừng TANK mùa...
Hướng dẫn lên đồ Reksai Rừng mùa 6
RekSai
Item bắt đầu 1041,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Reksai của người chơi rank...
Hướng dẫn lên đồ Rek'Sai của Reignover CKTG
RekSai
Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Reignover tại Chung...
Hướng dẫn lên đồ Rek'Sai của KT Score
RekSai
Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KT Score tại Chung Kết...
Hướng dẫn lênđồ RekSai đi rừng mùa 5
RekSai
Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của TSM Santorin. - Ngọc...