Riven

Hướng dẫn lên đồ Riven MID của Faker mùa 6
Riven
Item bắt đầu 1083,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker mùa 6. - Nâng...
Hướng dẫn lên đồ Riven Box Box mùa 6
Riven
Lối đánh của Box Box khá hổ báo và thường có những pha lật kèo nên anh thường lên Dame là chính Tùy vào tình...
Hướng dẫn lên đồ Riven của Huni CKTG
Riven
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của FNC Huni tại Chung Kết...
Hướng dẫn lên đồ Riven MID của Faker
Riven
Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker. - Nâng skill...
Hướng dẫn lên đồ Riven của KOO Smeb CKTG
Riven
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KOO Smeb tại Chung Kết...
Hướng dẫn lên đồ Riven mùa 5
Riven
Item bắt đầu 1055,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của BoxBox. - Nâng skill theo...