Ryze

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Ryze

Trang bị khởi đầu 1027,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ryze mùa 6 của SKT Faker...

Ryze

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ryze MID mùa 6 của ROX Kuro...

Ryze

Item bắt đầu 1027,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ryze của Marin mùa 6. - Nâng...

Ryze

Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker tại Chung Kết...

Ryze

Item bắt đầu 1056,3340,2009 - Bài viết tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của FNC Huni. - Lên item theo thứ...