Ryze

Hướng dẫn lên đồ Ryze AP MID mùa 6 (SKT Faker)
Ryze
Trang bị khởi đầu 1027,2031,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ryze mùa 6 của SKT Faker...
Hướng dẫn lên đồ Ryze MID mùa 6 của Kuro
Ryze
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ryze MID mùa 6 của ROX Kuro...
Hướng dẫn lên đồ Ryze TOP của Marin mùa 6
Ryze
Item bắt đầu 1027,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Ryze của Marin mùa 6. - Nâng...
Hướng dẫn lên đồ Ryze của SKT Faker CKTG
Ryze
Item bắt đầu 1056,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Faker tại Chung Kết...
Hướng dẫn lên đồ Ryze mùa 5 của Huni
Ryze
Item bắt đầu 1056,3340,2009 - Bài viết tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của FNC Huni. - Lên item theo thứ...