Shen

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Shen

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 SKT Duke sử dụng Shen để đối đầu với Irelia vị trí đường trên TOP mùa 6 trong...

Shen

Item bắt đầu 1054,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shen TOP mùa 6 của Marin. -...

Shen

Trang bị khởi đầu 1054,2003,3340 Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shen TOP Tank mùa 6 của C9...

Shen

Item bắt đầu 3302,2009,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ Shen Support mùa 6. - Nâng...

Shen

Item bắt đầu 3302,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của SKT Wolf tại Chung Kết...

Shen

Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Ngọc bổ trợ và Bảng bổ trợ của SK fredy122. - Nâng skill...