Shyvana

Phiên bản hiện tại là 6.23.1
Shyvana

Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KOO Smeb. - Nâng skill...

Shyvana

Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...

Shyvana

Item bắt đầu Đi Rừng 1039,2003,3340 Đi TOP 1028,2003,3340 - Bài viết này có thể áp dụng cả đi TOP và đi Rừng....