Shyvana

Hướng dẫn lên đồ Shyvana TOP mùa 5
Shyvana
Item bắt đầu 1054,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của KOO Smeb. - Nâng skill...
Hướng dẫn lên đồ Shyvana đi rừng mùa 5
Shyvana
Item bắt đầu 1039,2003,3340 - Bài viết được tham khảo Bảng bổ trợ và Ngọc bổ trợ của 1 số người chơi. -...
Hướng dẫn lên đồ Shyvana mùa 5
Shyvana
Item bắt đầu Đi Rừng 1039,2003,3340 Đi TOP 1028,2003,3340 - Bài viết này có thể áp dụng cả đi TOP và đi Rừng....